Všeobecné podmínky pro účastníky lyžařského zájezdu


Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky pro účastníky lyžařského zájezdu s předpokládaným datem konání 25.2.-28.2.2022.Obecná ustanovení

 1. Lyžařský zájezd je určen výhradně pro studenty 1. – 5. ročníku Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ,,Zákazník‘‘).

 2. Pořadatelem zájezdu je Jiří Školník, trvale bytem Kosičky 121, 503 65 Kosičky a Milan Smutný, IČO 11915510, se sídlem Poncarova 976, 267 51 Zdice (dále jen ,,Pořadatel‘‘)

 3. Učiněním závazné objednávky na internetových stránkách Pořadatele (pravnickylyzak.cz) vzniká mezi Pořadatelem a Zákazníkem Smlouva o zájezdu (dále jen „Smlouva”).

 4. Učiněním závazné objednávky na internetových stránkách Pořadatele (pravnickylyzak.cz) Zákazník stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu


Cena zájezdu

 1. Celková cena a konečná cena zájezdu činí 3 590 Kč (dále jen „Cena zájezdu”).

 2. Zákazník se zavazuje uhradit Cenu zájezdu před jeho uskutečněním.

 3. Zákazník je povinen zaplatit celkovou Cenu zájezdu do 10 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, pokud tak neučiní, dochází k výpovědi Smlouvy ze strany Pořadatele.

 4. Cena zájezdu zahrnuje dopravu, ubytování a stravování.

 5. Cena zájezdu nezahrnuje skipas (vlekovné) a cestovní pojištění.


Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka před začátkem lyžařského zájezdu

 1. Začátkem lyžařského zájezdu se rozumí okamžik nástupu do sjednané autobusové přepravy dne 25.2.2022, nebude-li vzhledem k okolnostem stanoven náhradní termín konání lyžařského zájezdu.

 2. Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od Smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu.

 3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu Zákazníka, který byl uveden při objednávce na internetových stránkách Pořadatele.

 4. Odstoupení od Smlouvy musí být zasláno na e-mail Pořadatele (info@pravickylyzak.cz).

 5. Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno do emailové schránky pořadatele; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků.

 6. V případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy je zákazník povinen uhradit Pořadateli následující stornopoplatky:

  1. v případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy více než 65 dnů před začátkem zájezdu činí stornopoplatek 50 % z uhrazené ceny zájezdu,

  2. v případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy mezi 64. a 30. dnem před začátkem zájezdu činí stornopoplatek 75 % z uhrazené ceny zájezdu,

  3. v případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy od 29. dne před začátkem zájezdu a dále v případech, kdy se Zákazník zájezdu nezúčastní nebo zájezd zmešká, činí stornopoplatek 100 % z uhrazené ceny zájezdu.
    

Odstoupení od smlouvy ze strany Pořadatele

 1. Pokud je zájezd zrušen ze strany Pořadatele, Pořadatel vrací 100% z uhrazené ceny zájezdu. 

 2. Objednávka zájezdu učiněná osobou, která nespadá do skupiny studentů specifikovaných v bodě 1., nemá právo se zájezdu účastnit a bude jí navráceno 70% z jí uhrazené ceny zájezdu.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy uzavřené se Zákazníkem, Zákazník má však v takovém případě právo na vrácení 100% z uhrazené ceny zájezdu.


Vyšší moc – odložení konání a zrušení zájezdu

 1. V případě, že se zájezd nemůže uskutečnit z důvodu vyšší moci v plánoveném termínu, vyhrazuje si Pořadatel právo přesunout konání zájezdu na nejbližší možný termín a Zákazník je povinen tuto změnu akceptovat.

 2. V případě, že je zájezd zrušen z důvodu vyšší moci v průběhu konání zájezdu, cena zájezdu se nevrací.


COVID 19 – Zrušení a změna zájezdu

 1. Zájezd může být zrušen ze strany Pořadatele, případně Zákazník může stornovat účast na zájezdu z důvodu restriktivních opatření v souvislosti s šířením viru covid-19 s následujícími podmínkami: 

  1. V případě, že je Zákazník umístěn před odjezdem na lyžařský zájezd do karantény a je mu tím znemožněna účast na zájezdu, činí stornopoplatek 100% z uhrazené ceny zájezdu.

  2. Stanoví-li restriktivní opatření povinnost předložit negativní test na covid-19 při příjezdu do místa konání lyžařského zájezdu, je povinností Zákazníka takovéto opatření respektovat a negativní test předložit nejpozději při odjezdu na lyžařský zájezd, v opačném případě mu nebude umožněna účast na lyžařském zájezdu, a to bez nároku na vrácení Ceny zájezdu.

  3. Neumožní-li restriktivní opatření v souvislosti s šířením viru covid-19 zájezd uskutečnit v plánovaném termínu, Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda se konání zájezdu přesune na nejbližší možný termín nebo zda dojde ke zrušení zájezdu. Zákazník je povinen tuto změnu akceptovat.

  4. v případě, že Zákazníkovi neumožňuje účast na zájezdu infekční onemocnění jakéhokoliv původu, činí případný stornopoplatek 100% z uhrazené ceny zájezdu.


Odpovědnost za škodu způsobenou Zákazníkem při konání lyžařského zájezdu

 1. Pořadatel se v plném rozsahu zříká veškeré odpovědnosti za škodu, kterou Zákazník způsobí v průběhu konání lyžařského zájezdu.

 2. Pořadatel se v plném rozsahu zříká veškeré odpovědnosti za zdravotní újmu, kterou Zákazník v průběhu lyžařského zájezdu přivodí sobě či jiné osobě.

 3. Způsobí-li zákazník v průběhu konání lyžařského zájezdu škodu, je povinen ji v plném rozsahu nahradit poškozené osobě.

 4. Pokud se přes veškeré vynaložené úsilí nepodaří dohledat Zákazníka odpovědného za jím způsobenou škodu, odpovědnost za škodu v takovém případě připadne na všechny Zákazníky společně a nerozdílně.